Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Podmienky prijatia

Ak má občan záujem o prijatie do nášho zariadenia, je potrebné zdôrazniť, že žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb sa nepodávajú priamo v našom zariadení, ale postup je nasledovný:

1. V prípade potreby umiestnenia klienta do časti zariadenie pre seniorov (t.j. ak ide o starobného dôchodcu ), je potrebné obrátiť sa so žiadosťou na miestne príslušný mestský alebo obecný úrad , podľa trvalého pobytu žiadateľa . Obec je kompetentná vo veci konať samostatne v súlade s § 80 zákona o sociálnych službách. Zároveň poskytne poradenstvo a potrebné tlačivá.

2. Ak má klient záujem o poskytovanie sociálnych služieb v časti domov sociálnych služieb alebo v časti špecializované zariadenie, podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s požadovanými lekárskymi vyšetreniami, na odbor sociálnych vecí vyššieho územného celku, pod ktorý spadá podľa miesta svojho trvalého bydliska.
Na základe predložených dokladov občana, príslušný vyšší územný celok vyhotoví lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V závere vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti občana a druh navrhovanej sociálnej služby. Zároveň uvedie, že ak má občan záujem o poskytovanie doporučenej sociálnej služby, má možnosť o ňu požiadať tým, že si podá na príslušný vyšší územný celok žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Táto služba môže byť požadovaná len na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti, alebo v zákonom odôvodnených a naliehavých prípadoch aj pred nadobudnutím právoplatnosti daného rozhodnutia..


3. Žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb v Nocľahárni v Trebišove alebo v Zariadení núdzového bývania Sečovce
sa podáva priamo v zariadení LUMEN Trebišov . Tlačivá na umiestnenie do konkrétneho typu zariadenia si môžete stiahnúť aj na našej webovej stránke v kolonke „tlačivá“.

V prípade nejasností Vám informácie poskytnú pracovníci sociálneho úseku:

Ing. Mgr. Papáková Erika
tel: 0905 761 801 vedúca sociálno – výchovného úseku
e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Anna Elková
tel: 056 672 3223 kl.137 sociálna pracovníčka

Občan nastupuje do zariadenia na základe oznámenia  príslušného vyššieho územného celku, ktorý vo veci sociálnej odkázanosti konal alebo na základe oznámenia príslušnej obce, ktorá rozhodovala vo veci poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Pred nástupom do zariadenia je nevyhnutné sa telefonicky, meilom alebo osobne kontaktovať.

Pred začatím poskytovania sociálnych služieb je nevyhnutné, aby sa občan preukázal platným preukazom totožnosti a predložil platný preukaz poistenca.

Taktiež je nevyhnutné predložiť aktuálne doklady preukazujúce jeho príjmy rozhodnutie o dôchodku, rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi a pod. a potvrdenie o celkovom príjme za predchádzajúci kalendárny rok.

Do zariadenia si môžete priniesť najnutnejšie osobné veci, vrátane drobných pamiatkových predmetov, televízor, rádio a osobné hygienické potreby.

Posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie.

Sviatočné šaty je potrebné osobitne zabaliť a označiť menom. Osobné prádlo a šatstvo je potrebné označiť priezviskom / vyšiť alebo vypísať fixou na textil/.

OZNAM

Oznamujeme všetkým záujemcom, že prijímanie nových žiadostí a prijímateľov do časti - Zariadenie pre seniorov - je pozastavené až do odvolania.

Prezentácia Lumenu

Súbor v PDF formáte:

pdfprezentacia12.93 MB

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované na stránke zriaďovateľa

ksk logo nove

Blahoželáme

Dnes : Adriana
Zajtra : Ladislav(a)

Štatistika návštev

Počet zobrazení obsahu : 2125727