Štvrtok, 06 August 2020

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov

oznamuje širokej verejnosti, príbuzným a známym našich klientov,

že od 8.6.2020

sa povoľujú návštevy klientov,

avšak za dodržania prísnych hygienicko - epidemiologických podmienok a v obmedzenom režime.

 Viac informácii na stiahnutie v PDF formáte

Pár slov o našej organizácii

LUMEN Trebišov je rozpočtová organizácia napojená svojimi výdavkami aj príjmami na kapitolu zriaďovateľa, teda Košický samosprávny kraj v Košiciach.

Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a štatutárnym zástupcom je PaedDr. Štefan Čarný - riaditeľ organizácie.

1 V časti zariadenie pre seniorov sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

2 V časti domov sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.

3 V časti špecializované zariadenie sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleroza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

 

Chod celého zariadenia zabezpečujú zamestnanci podľa nižšie zverejnenej organizačnej štruktúry.

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA LUMEN TREBIŠOV

platná od 1.6.2020

pdforganizacna_struktura_Lumen_Trebisov_2020-06-01.pdf1.8 MB

 

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA v LUMEN TREBIŠOV

V súlade s usmernením č.2 / 2019 Odboru sociálnych vecí Košického samosprávneho kraja s účinnosťou od 20.9.2019 zariadenie LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov poskytuje odľahčovaciu službu podľa § 54 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Postup pri zabezpečovaní odľahčovacej služby je upravený organizačnou smernicou Postupy a pravidlá poskytovania odľahčovacej služby. 

pdfsmernica_pre_poskytnutie_odlahcovacej_sluzby.pdf2.12 MB

 

POŽIČOVŇA POMÔCOK v LUMEN TREBIŠOV

Uznesením č. 284/2019 zo 14. Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 21.10.2019 bol rozšírený predmet činnosti zariadenia LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov o nový druh sociálnej služby Požičiavanie pomôcok. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, poskytovaná v súlade s § 47 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na pomôcku.

Postup pri požičiavaní pomôcok upravuje organizačná smernica Podmienky poskytovania a výška úhrady za poskytovanie pomôcok v požičovni zdravotníckych pomôcok

pdfpodmienky_poskyt_a_vyska_uhrady_za_poskyt_pom.pdf1.71 MB

PONUKA PRÁCE

voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu sestra s nástupom ihneď a práčka/krajčírka s nástupom od 10.7.2020. viac informácií tu

Katalóg výrobkov

Súbor v PDF formáte:

pdfkatalóg výrobkov11.65 MB

Koncepcia rozvoja

Ochrana osobných údajov

Súbor v PDF formáte:

pdfochrana osobných údajov241.31 KB

OZNAM

Od 1.6.2019 je v prevádzke Útulok pre rodičov a pre jednotlivcov s dieťaťom, na ul. Jesenského 83, Trebišov, ako organizačná súčasť zariadenia Lumen Trebišov. viac infomácií tu

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované na stránke zriaďovateľa

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované na stránke zriaďovateľa

Blahoželáme

Dnes : Jozefína
Zajtra : Štefánia

Štatistika návštev

Počet zobrazení obsahu : 1024687