Štvrtok, 01 Jún 2023

logo lumentv 330

Deň otvorených dverí

13.05.2022 bol nielen symbolickým dňom otvorenia sa nášho zariadenia, ale bol skutočným dňom otvorených dverí pre všetkých, po dvojročnej pandémii koronavírusu, sprevádzanej obmedzeniami voľného pohybu našich klientov a obmedzeniami styku s príbuznými a širokou verejnosťou.

Tento deň bol organizovaný v rámci Župných dní Košického samosprávneho kraja. My, ako jedno zo zariadení v pôsobnosti KSK, sme sa na tento deň veľmi tešili a pripravili sme nielen pre klientov, ale aj pre pozvaných hostí, bohatý kultúrny program. Na výzdobe a úprave nášho zariadenia sa aktívne zúčastňovali aj naši klienti, a to predovšetkým pri úprave vonkajšieho areálu a pri vysádzaní kvetinových záhonov.

Akciu zahájila Ing. Balážová, ktorá privítala prvých návštevníkov a hostí vo veľkej jedálni nášho zariadenia. Boli sme radi, že naše pozvanie prijal Mgr. Sovák, prednosta Mestského úradu Trebišov, Magdaléna Haburová, predsedníčka Okresnej jednoty slovenských dôchodcov, gréckokatolícky kňaz p. Iľko, či zástupkyňa reformovaného cirkevného zboru v Trebišove p. Knežová.

Oficiálny program začala Ing. Mgr. Erika Papáková, ktorá odprezentovala prostredníctvom power pointovej prezentácie činnosť celého zariadenia a informovala o živote v zariadení a o záujmových činnostiach a aktivitách, ktoré sú pravidelne realizované s klientami. Výsledky práce klientov boli sprostredkované prítomným vo vstupnej časti vestibulu, kde sa konala voľnopredajná prezentačná výstavka ich výrobkov a taktiež sa mohli pri vstupe ponúknuť pečivom, ktoré pre hostí vlastnoručne napiekli klienti zariadenia, spolu s Martinou Šurimovou.

Fotografie zo života našich klientov boli prezentované na nástenkách a taktiež boli sprostredkované v televíznych prijímačoch pred vstupom na jednotlivé pavilóny. Každý si tam mohol nájsť svojho známeho či príbuzného.

Nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci Základnej školy na M.R. Štefánika. Nechýbalo v ňom hovorené slovo, spev, hra na hudobný nástroj, či tanec.

Aby nám bolo veselo, so svojím vystúpením prišla k nám do zariadenia vystúpiť folklórna skupina Orgonina z Trebišova.

Naši klienti si na tento deň pripravili pod vedením Vitórie Borňákovej vlastné spevácke vystúpenie, kde ako sólistka zažiarila okrem iných aj p. Zdenka Vinclerová. Dobrá nálada sa stupňovala aj tým, že k našim klientom sa pridala folklórna skupina a spoločne sme v jedálni spievali všetci. Poniektorí si aj zatancovali.

Jedným z vystúpení bolo vystúpenie p. Šaffovej, ktorá nám predniesla krásnu báseň o starobe.

Keďže na dni otvorených dverí boli aj príbuzní našich klientov, prispeli aj oni spontánne vlastným vystúpením. Takýmto bolo vystúpenie p. Vitkovej, dcéry našej klientky p. Tocikovej, ktorá nám predniesla báseň.

Po skončení oficiálnej časti mali možnosť všetci prítomní prezrieť si naše zariadenie, to, ako klienti bývajú, kde trávia voľný čas. V rámci prehliadky boli otvorené ergomiestnosti s ukážkami aktivít ako tréningy pamäti, tvorivá dielňa a športový areál, ktoré si sami mohli aj vyskúšať.

V popoludňajších hodinách bol pripravený vonkajší areál na ďalšie vystúpenie folklórnej skupiny Paričovčan z Trebišova a na pohostenie v orechovej aleji, avšak pre nepriaznivé počasie sa vystúpenie realizovalo vo veľkej jedálni.

Aj napriek tomu, že nám jarné počasie sčasti zmarilo naše plány, bol to jeden z ďalších úžasných dní v našom zariadení. Svedčili o tom vysmiate a spokojné tváre všetkých tých, ktorí k nám v tento deň zavítali.

A po dňoch značnej námahy, ktorú sme na prípravu tohto dňa vynaložili, to bola pre nás tá najväčšia odmena a presvedčenie, že práca, ktorú robíme pre iných srdcom, je krásna a má zmysel.

Spracovala: Ing. Mgr. Papáková

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NAŠOM ZARIADENÍ

Deň otvorených dverí v našom zariadení