Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Vatra SNP v domove dôchodcov

Prednáška - Poznaj mesto, v ktorom žiješ

Vatra SNP v domove dôchodcov

 

Popoludnie v DD a DSS v Trebišove dňa 25. augusta 2009 malo akýsi zvláštny nostalgický nádych. Bolo sprevádzané spomienkami priamych účastníkov na historické udalosti druhej svetovej vojny , konkrétne na Slovenské národné povstanie . Ubehlo 65 rokov od tejto významnej historickej udalosti , ktorá výrazne ovplyvnila nielen priebeh druhej svetovej vojny , ale aj životy mnohých ľudí. Keďže okolie Dargova bolo jednou z oblastí, kde prebiehali boje a v zariadení žijú ľudia z okolia Dargova a z rôznych častí Slovenska, ktorí si tieto časy veľmi dobre pamätajú a majú čo povedať ešte aj mladším generáciám, vedenie tohto zariadenia sa rozhodlo zorganizovať besedu venovanú tejto problematike.

Toto augustové popoludnie zahájila vedúca sociálno-výchovného úseku Ing. Erika Papáková a po svojom krátkom úvodnom slove srdečne privítala Ing. Jakubeca, tajomníka Oblastného zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove , p. Ivana Kseňáka- podpredsedu Oblastného výboru ZPB a predsedu Základnej organizácie v Novosade, ďalej priamych účastníkov povstania p. Richtarčíka, ako aj zástupcu mladšej generácie p. Novikmeca, ktorý sa zaujíma práve o historické fakty o bojoch na Dargove . Prekvapením bolo vystúpenie folklórnej skupiny Rozmarija z Novosadu , ktorú doprevádzal na akordeóne p. Hrubý a vystúpenie p. Širochmana, ktorý zahral na ústnej harmonike.

Atmosféru SNP na úvod priblížil Ing. Jakubec svojím krátkym vstupom a premietnutím pocitového filmu z tohto obdobia. Spomienka na tieto chvíle však neostala len pri tomto filme. Spoločne za tónov piesne ... Hoj vlasť moja ... sa prítomní odobrali do vonkajšieho areálu zariadenia, kde p. Richtarčík, ako priamy účastník odboja, zapálil symbolickú vatru . Pri blčiacom ohni si po prednese básne Mor ho, p. Richtarčík a naši hostia zaspomínali na smutné , ale aj veselé chvíle v roku 1944 a 1945. Nezostalo však len pri rozprávaní našich hostí. Slovo v tejto besede dostali a zaspomínali si aj naši klienti – Mária Sabová, Ján Bajus, Johana Zeherová, Mária Mrážiková, či Anna Čintalová. Ich výpovede a v prípade pani Sabovej aj veľmi smutný príbeh sa nezaobišli bez sĺz a dojatia všetkých prítomných. Atmosféra počas tohto augustového popoludnia bola plná spolupatričnosti , úcty , obdivu a vďaky.

Po skončení besedy Ing. Jakubec pozval prítomných na pietny akt kladenia vencov dňa 28. septembra 2009 na trebišovský cintorín, ktorého sa naši klienti spolu so zamestnancami zúčastnili.

Spomienky a príbehy priamych účastníkov Slovenského národného povstania budú ešte dlho rezonovať v  srdciach tých, ktorí sa zúčastnili tejto zaujímavej akcie.

 

Mgr. Karovičová