Nedeľa, 01 Október 2023

logo lumentv 330

Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov

Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov  Na 4. november 2005 si určite budú dlho spomínať terajší, ale aj bývalí zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Trebišove. A nielen oni , ale aj všetci pozvaní hostia a samotní obyvatelia tohto zariadenia , ktoré je druhým najväčším v Košickom samosprávnom kraji a poskytuje svoje služby 240 klientom.

V tento deň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Trebišove zorganizoval oslavy 40. výročia uvedenia do prevádzky tohto zariadenia, ktoré popoludní o 13.00 hod. zahájili pekným vystúpením mažoretky zo Základnej školy na Gorkého ulici v Trebišove. Po tomto krátkom úvodnom programe, riaditeľ DD a DSS v Trebišove, Ing. Jozef Čičatko vo svojom príhovore zhodnotil obdobie 40. rokov fungovania ústavu, v ktorom zrekapituloval akými premenami, či už technickými alebo organizačnými, zariadenie prešlo.

Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov  Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov  Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov
Zdôraznil, že domov dôchodcov a domov sociálnych služieb aj v súčasnej dobe poskytuje kvalitné služby svojim klientom . Tieto služby sa snaží neustále vylepšovať tak, aby zodpovedali požiadavkám a trendom súčasnej doby, kedy sa kladie zvýšený dôraz na humanizáciu prostredia a individuálny prístup. V závere svojho príhovoru oboznámil všetkých prítomných o ďalších pripravovaných zámeroch a cieľoch, ktoré je potrebné ešte v budúcnosti realizovať, za účelom ďalšieho skvalitňovania poskytovaných služieb . Medzi tie prioritné ciele patrí vybudovanie na dvoch existujúcich A a B pavilónoch výťahy, aby sa aj tieto priestory stali ľahšie dostupnými pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, ďalej rekonštrukcia ubytovacích priestorov A pavilónu tak, aby bola každá izba vybavená samostatným sociálnym zariadením . V záujme minimalizovania tepelných strát a zníženia nákladov na vykurovanie je nutné vymeniť staré okná a dvere v celom zariadení za plastové . Posledným , avšak veľmi dôležitým cieľom, ktorý si zariadenie stanovilo, je skvalitniť poskytovanú rehabilitačnú činnosť a to tým, že sa rozšíria priestory a sortiment poskytovaných rehabilitačných úkonov pre svojich klientov.

Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov  Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov  Oslavy 40. výročia DD a DSS Trebišov
V ďalšej časti pozdravil všetkých prítomných predseda Košického samosprávneho kraja RNDr. Rudolf Bauer , ktorý odovzdal Ing. Jozefovi Čičatkovi a zamestnancom poďakovanie za prínos, ktorým sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch od zrodu zariadenia sociálnych služieb . Zároveň poprial zariadeniu veľa úspechov . Z hostí prišiel pozdraviť naše zariadenie aj primátor mesta Trebišov, Ing. Dušan Poľacký . Počas slávnostného ceremoniálu boli odovzdané ďakovné listy za rozvoj sociálnych služieb bývalým, ale aj terajším zamestnancom, ktorí výraznou mierou prispeli ku skvalitňovaniu služieb tohto zariadenia. Domov dôchodcov formou ďakovného listu za dlhoročnú obetavú prácu, kvetu a vecného daru nezabudol ani na tých zamestnancov, ktorí v domove dôchodcov odpracovali viac ako 20 rokov. K slávnostnej atmosfére tohto dňa výrazne prispeli svojím krásnym kultúrnym programom študenti Združenej školy v Trebišove pod vedením Mgr. Hvozdovičovej, folklórna skupina Zo dňa na dzeň z Trebišova a samozrejme, že sa nedali zahanbiť ani obyvatelia nášho zariadenia p. Vinclerová, p. Kurážová a p. Orenič, ktorí za doprovodu harmonikára p. Illeša zaspievali na ľudovú nôtu.