Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Politika a ciele kvality

Politika kvality je záväzkom manažmentu, ktorý predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb zavedením procesného prístupu riadenia organizácie.

POSLANIE

Poslaním zariadenia sociálnych služieb LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb seniorom a občanom so zdravotným postihnutím podľa ich individuálnych potrieb a reálnych očakávaní.

VÍZIA

LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS je vyhľadávanou organizáciou preto, lebo poskytuje kvalitné a komplexné sociálne služby v rozľahlom areáli plnom zelene.

Celé zariadenie je bezbariérové s moderným vybavením ubytovacej časti a ostatných prevádzok zariadenia, v ktorom sa poskytujú kvalitné sociálne služby pre seniorov a pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím, s prihliadnutím na ich individuálne potreby a záujmy.

Prijímatelia sociálnych služieb si pri nástupe môžu vybrať ubytovanie podľa vlastných potrieb a kritérií na bývanie, resp. podľa ceny.

V zariadení sú vytvorené priestory na podporu, rozvoj a realizáciu záujmov a záľub prijímateľov, ktoré sa realizujú v novozriadených priestoroch dielne, v priestoroch pre individuálnu alebo skupinovú prácu. Záhradný areál je vybavený exteriérovými cvičiacimi a kondičnými strojmi na podporu a rozvoj motoriky.

Poskytovanie sociálnych služieb je zabezpečované kvalifikovaným personálom na vysokej odbornej úrovni, ktorý využíva holistický a vysoko humánny prístup v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

HLAVNÝ CIEĽ

Humanizácia prostredia zariadenia a zvýšenie pripravenosti organizácie pre kvalitný výkon náročných činností a poskytovanie kvalitnejších existujúcich i nových sociálnych služieb pri zvyšujúcom sa počte osôb vyššieho veku so zmiešanými diagnózami a s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

POLITIKA KVALITY

  • zaviesť procesný prístup riadenia kvality, ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb
  • vybudovať nové priestory na rozvoj pracovných zručností a na realizáciu záujmov a záľub klientov
  • zabezpečiť a realizovať projekt revitalizácie vonkajšieho areálu s cieľom osadenia exteriérových cvičiacich a kondičných strojov
  • modernizovať infraštruktúru zariadenia za účelom celkovej humanizácie prostredia, eliminujúceho vznik možných rizík a úrazov
  • vytváranie a zlepšovanie podmienok na ďalšie vzdelávanie a na zvyšovanie odbornej úrovne a profesionality zamestnancov
  • vytvoriť kontaktné poradenské miesto pre ľudí postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a ich rodiny
  • zapojiť prijímateľov sociálnych služieb do verejného diania v zariadení, v meste a v spoločnosti
  • zaistiť nekonfliktné spolužitie prijímateľov sociálnych služieb a ich bezpečnosť
  • rozvíjať spoluprácu s rodinou, blízkymi a komunitami